In ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: την Υπουργό Εσωτερικών, κ. Ν. Κεραμέως

ΘΕΜΑ: Γιατί το «επιτελικό κράτος» αποτυγχάνει στο να εφαρμόσει το θεσμικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει για τις προσλήψεις στον Δημόσιο Τομέα

Με το ν. 4765/2021 (Α΄ 6),  θεσπίστηκε το νέο σύστημα προσλήψεων του δημόσιου τομέα με ευρύτερη μάλιστα οριοθέτηση αυτού από αυτήν που περιλαμβάνεται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Βάσει των διατάξεων του ανωτέρω νόμου, οι θέσεις μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄, πληρούνται με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό που διενεργείται από το ΑΣΕΠ. Ο διαγωνισμός που πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο έτη μπορεί να διενεργείται ενιαία ή σε δύο στάδια, το πρώτο εκ των οποίων αποτελείται από διαγωνιστική διαδικασία και στο δεύτερο στάδιο ακολουθεί η έκδοση προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων από τους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου. Με την παρ.3 του άρθρου 28  προβλέφθηκε ότι το προσωπικό Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε. επιλέγεται με τη διαδικασία της σειράς προτεραιότητας  μέχρι την προκήρυξη του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, με την προκήρυξη 2Γ/2022 (ΦΕΚ 75/21-11-2022, τ. ΑΣΕΠ), το ΑΣΕΠ κάλεσε τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους σε πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό και κατάταξης σε πίνακες βαθμολογίας ανά κλάδο/ειδικότητα (ΠΕ, ΤΕ), οι οποίοι αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ στις 24-05-2023 και σύμφωνα με τους οποίους προέκυψαν συνολικά 14.837 επιτυχόντες (12.691 κατηγορίας ΠΕ και 2.146 κατηγορίας ΤΕ), οι οποίοι εξασφάλισαν δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Με την αριθμ.88425/16.10.2023 απάντηση της Υπουργού Εσωτερικών προς τη Βουλή των Ελλήνων καταγράφεται ότι για τη συνέχιση του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού στο δεύτερο στάδιο, «στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων 2022-2023», το ΑΣΕΠ:

 • 2,5 μήνες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του γραπτού διαγωνισμού εξέδωσε την προκήρυξη 1ΓΒ/2023 (ΦΕΚ 24/9-8-2023 τ.ΑΣΕΠ) για την πλήρωση συνολικά 141 θέσεων (96 ΠΕ και 45 ΤΕ) μόνιμου προσωπικού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 • 4 μήνες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του γραπτού διαγωνισμού εξέδωσε την προκήρυξη 2ΓΒ/2023 (ΑΣΕΠ 31/29-9-2023 τ.ΑΣΕΠ) για την πλήρωση συνολικά 1.843 θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. σε φορείς του δημοσίου διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων και
 • 5 μήνες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων διενεργεί τις απαιτούμενες διαδικασίες για την κατάρτιση της προκήρυξης 3ΓΒ/2023 για την πλήρωση συνολικά 4.282 θέσεων ΠΕ διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων, έχοντας ήδη ζητήσει την σύμφωνη γνώμη 190 εμπλεκόμενων φορέων του δημόσιου τομέα.

Στην ανωτέρω απάντηση της Υπουργού Εσωτερικών αναφέρεται ότι «η απορρόφηση των επιτυχόντων του δεύτερου σταδίου της προκήρυξης 2Γ/2022 εξαρτάται από τον χρόνο που απαιτείται για την έκδοση των οριστικών πινάκων διοριστέων/προσληπτέων, οι οποίοι καταρτίζονται από το ΑΣΕΠ και τη διαδικασία διάθεσής τους».

Ωστόσο αυτό το επιχείρημα είναι μια υπεκφυγή καθώς η ταχεία και σωστά στοχευμένη αξιοποίηση της δεξαμενής των επιτυχόντων, βασίζεται στον σοβαρό προγραμματισμό προσλήψεων του Δημόσιου που δεν αποτελεί αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ αλλά της ίδιας της Κυβέρνησης με αρμόδιο για τον συντονισμό φορέα το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2023 που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών τον Σεπτέμβριο 2022, ο συνολικός αριθμός θέσεων τακτικού προσωπικού που εγκρίθηκε για το 2023 ανέρχεται σε 17.942 ενώ υπήρχαν τουλάχιστον 25.000 εκκρεμείς προσλήψεις βάσει των ετήσιων προγραμματισμών ετών 2020, 2021 και 2023. Επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε στις 18.10.2023 ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2024 εγκρίθηκε η κάλυψη 16.521 θέσεων προσωπικού στο Δημόσιο.

Επιπλέον στην ανωτέρω απάντηση της Υπουργού Εσωτερικών και συγκεκριμένα αναφερόμενη στο θέμα των προκηρύξεων που «εξακολουθούν να γίνονται με βάση το σύστημα μοριοδότησης που ίσχυε και πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού», επικαλέστηκε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 58, ν.4765/2021 για τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Ωστόσο από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ προκύπτει ότι έχουν δημοσιευτεί 4 προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας μετά τη δημοσίευση της 2Γ/2022 προκήρυξης, με την επίκληση του άρθρου 28 του ν.4765/2021, και παρά τα προβλεπόμενα σε αυτό, και  ειδικότερα:

 • Στις 14-03-2023 η 1Κ/2023 (ΦΕΚ 8-τ.ΑΣΕΠ) για 52 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 • Στις 17-07-2023 η 2Κ/2023 (ΦΕΚ 14-τ.ΑΣΕΠ) για 72 μόνιμες θέσεις επιστημόνων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε 6 Επιμελητήρια της χώρας.
 • Στις 22-07-2023 η 3Κ/2023 (ΦΕΚ 17-τ.ΑΣΕΠ) για 29 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 9 Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων.
 • Στις 20-10-2023 η 4Κ/2023 (υπό δημοσίευση σε ΦΕΚ) για 77 θέσεις μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) σε διάφορους φορείς του Δημόσιου Τομέα.

Επιπλέον με τον Διαγωνισμό  1ΔΑ/2023 για την πλήρωση πεντακοσίων (500) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του Τμήματος Αστυνομικού Τομέα της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας και των περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 5049/2023 (Α΄ 152) προκηρύχθηκαν 30 θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 70 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα προωθούνται και άλλες προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού του Δημόσιου Τομέα με σειρά προτεραιότητας για διάφορους οργανισμούς, που θα παρακάμπτουν την προκήρυξη 2Γ/2022.

Επειδή έχουν περάσει πάνω από 4,5 χρόνια από τη θεσμοθέτηση του «πολυετή προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού» με το άρθρο 3 του ν. 4590/2019, πάνω από 4 χρόνια από την επαναθεσμοθέτηση των προσλήψεων βάσει ετήσιου προγραμματισμού του πάσης φύσεως τακτικού προσωπικού των φορέων του δημόσιου τομέα με το άρθρο 51 του ν.4622/2019 για το «Επιτελικό Κράτος»  και πάνω από 2,5 χρόνια από τότε που θεσπίστηκε νέο σύστημα προσλήψεων με βάση τον ν. 4765/2021.

Επειδή παρά τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.4765/2021 συνεχίζονται να προκηρύσσονται θέσεις με τη διαδικασία της σειράς προτεραιότητας.

Επειδή μέσω του διαγωνισμού βγήκε η προκήρυξη 1ΓΒ/2023 (ΦΕΚ 24-τεύχος ΑΣΕΠ στις 09-08-2023) που αφορά την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας  και αφορά σε 140 θέσεις, αρκετές εκ των οποίων έχουν ηλικιακούς περιορισμούς που αποκλείουν επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού.

Επειδή η προκήρυξη 1ΓΒ/2023 για μόνιμο προσωπικό στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περιλαμβάνει ηλικιακά όρια που αποκλείουν πολλούς από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού. και η 2ΓΒ/2023 (ΦΕΚ 31-τεύχος ΑΣΕΠ στις 29-09-2023) για τους αποφοίτους ΤΕ με προθεσμίες από 17 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου 2023 και αναμένεται η 3ΓΒ/2023 για τους αποφοίτους ΠΕ, που δυστυχώς θα καλύψουν μικρό τμήμα των επιτυχόντων της δεξαμενής.

Επειδή η κ. Υπουργός Εσωτερικών κατά την ανακοίνωση του Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2024 δεν έδωσε αναλυτικά στοιχεία για τις εκκρεμότητες σε προσλήψεις προηγούμενων ετών όπως ο προκάτοχος της κατά την ανακοίνωση του Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2023 κατά τον Σεπτέμβριο του 2022 και επειδή από τα διαθέσιμα στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα προκύπτει ότι οι προσλήψεις (εντός και εκτός του κανόνα 1:1) ετών 2021 έως και τον Σεπτέμβριο του 2023 υπολείπονται κατά πολύ των αποχωρήσεων κάθε τύπου.

Κυρίως επειδή οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού δαπάνησαν πολύτιμο χρόνο και κατέβαλαν σημαντική προσωπική προσπάθεια για να πετύχουν την κατάταξη τους στο σχετικό πίνακα επιτυχόντων και η απαξίωση τους είναι γροθιά στην Συνταγματική Αρχή της Αξιοκρατίας.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

 1. Γιατί καθυστέρησε 2,5 χρόνια από την ψήφιση του ν.4765/2021 ώστε να προβεί στη διενέργεια του πρώτου πανελληνίου γραπτού διαγωνισμού που προβλέπεται στο άρθρο 8 του νόμου;
 2. Γιατί 4,5 χρόνια από τη θεσμοθέτηση του «πολυετή προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού», πάνω από 4 χρόνια από την επαναθεσμοθέτηση των προσλήψεων βάσει ετήσιου προγραμματισμού και ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν χιλιάδες εκκρεμότητες ως προς τις προσλήψεις του Δημόσιου Τομέα το Υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται αδύναμο να αξιοποιήσει άμεσα και γρήγορα τους επιτυχόντες του 2Γ/2022 πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού;
 3. Ποιος είναι ο αριθμός των εκκρεμών προσλήψεων έτους 2023 και των προηγούμενων ετών και πόσες από αυτές θα μπορούσαν να καλυφτούν από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού 2Γ/2022;
 4. Από τις 16.521 θέσεις προσωπικού του Δημόσιου Τομέα ποιος είναι ο αριθμός που προβλέπεται να καλυφθεί με την αξιοποίηση των επιτυχόντων του του διαγωνισμού 2Γ/2022;
 5. Γιατί συνέχισαν να προκηρύσσονται θέσεις μόνιμου και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου με σειρά προτεραιότητας μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού 2Γ/2022 κατά παράβαση της διάταξης της παρ.3 του άρθρου 28;
 6. Γιατί οι 100 θέσεις ΠΕ και ΤΕ της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας δεν καλύφθηκαν από τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού 2Γ/2022;
 7. Γνωρίζετε αν φορείς που συμπεριλαμβάνονται στον εκτεταμένο ορισμό του Δημόσιου Τομέα όπως προβλέπεται αυτός στο άρθρο 2 του ν.4765/2021 έχουν προβεί σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ, μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού 2Γ/2022;
 8. Θα συνεχίσει η Κυβέρνηση να παρακάμπτει τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού 2Γ/2022 προκηρύσσοντας θέσεις με σειρά προτεραιότητας παραβιάζοντας έτσι τη Συνταγματική Αρχή της Αξιοκρατίας;
 9. Γιατί εν τέλει φαίνεται ότι το «επιτελικό κράτος» αποτυγχάνει στο να εφαρμόσει το θεσμικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει για τις προσλήψεις στον Δημόσιο Τομέα;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search